Powrót do Ojczyzny? Patriotyzm wobec naszych czasów

Książka „Powrót do Ojczyzny? Patriotyzm wobec naszych czasów” pod red. ks. dra hab. Cezarego Smuniewskiego oraz dra Pawła Sporka jest już dostępna! Monografia zawiera wieloaspektową analizę różnych ujęć patriotyzmu prowadzoną przez młodych przedstawicieli wielu polskich środowisk naukowych i jest to pierwsza publikacja z serii wydawniczej Monografii Fundacji Instytut Nauki o Polityce.Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z książką!

Spis treści:

Część I

Ku identyfikacji współczesnej drogi miłośnika ojczyzny. Z badań nad tożsamością i patriotyzmem w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski

Patriotyzm – rozumienie pojęcia na gruncie polskim. Próba rekonesansu

Nacjonalizm a patriotyzm. Różnice, podobieństwa, zależność

Patriotyzm kosmopolityczny

Antropologiczne aspekty patriotyzmu (formuła tomizmu konsekwentnego w ujęciu prof. Mieczysława Gogacza)

Część II

Rzadko na moich wargach… Jana Kasprowicza jako głos sprzeciwu wobec profanacji idei patriotycznej i afirmacja umiłowania rodzimego kraju

Stanisława Wyspiańskiego metafizyka narodu

Część III

Blaski i cienie edukacji patriotycznej

O wychowaniu patriotycznym we współczesnej szkole

Patriotyzm – temat ważny i zawsze aktualny na godzinach języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie

Mała, większa i największa ojczyzna człowieka. Kształtowanie postaw patriotyzmu na lekcjach języka polskiego (według oferty programowo-podręcznikowej To lubię!)

Patriotyzm w polonistycznej edukacji międzykulturowej

Jak czytano, a jak czytać dzisiaj romantyków w szkole? Przyczynek do rozważań o kształtowaniu modelu polskiego patriotyzmu

Część IV

Funkcja „polityczna” Kościoła w służbie ojczyzny

Od kultury fizycznej do patriotyzmu i od patriotyzmu do kultury fizycznej. O kształtowaniu postaw w tworzeniu bezpieczeństwanarodowego

„Choroba” nie tylko Sopliców – o polskim umiłowaniu wolności i patriotyzmie współczesnej młodzieży

O patriotyzmie współczesnej młodzieży – deklaracje i postawy uczniów klas wojskowych

Dziedzictwo przyrodnicze a patriotyzm – na przykładzie parków narodowych