Dr hab. Cezary Smuniewski

Doktor habilitowany nauk teologicznych oraz nauk o bezpieczeństwie, zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Akademii Sztuki Wojennej oraz naukowo-technicznym na Uniwersytecie Warszawskim

e-mail: cezary.smuniewski@gmail.com

Informacje podstawowe

Wykształcenie

Habilitacja – teologia, UPJPII (2014), nauki o bezpieczeństwie, ASzWoj (2020)
Doktorat – teologia, UKSW (2007)
Magisterium – teologia, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie (2003)

 

Doświadczenie projektowe

 • Kierownik projektu: Wdrożenie programu edukacyjnego „Polityka-Religia-Bezpieczeństwo. Konflikt i próby rozwiązania” w oparciu o współpracę międzynarodową (nr POWR. 04.03.00-00-0013/18), finansowanego ze środków europejskich. Realizacja: od 2018.

 • Kierownik projektu: Potencjał proobronny uczniów klas wojskowych. Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe. Realizacja: 2017.

 • Kierownik projektu: Tożsamość kulturowa Polaków a bezpieczeństwo Polski. Narodowe Centrum Kultury. Realizacja: 2016.

DLA MEDIÓW

OBSZARY TEMATYCZNE
Teologia
Filozofia bezpieczeństwa

POBIERZ
PAKIET MEDIALNY

PROFILE

PROFIL NAUKOWY

Doświadczenie akademickie

2018-                 Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych – zatrudnienie w projekcie (kierownik projektu)
2016-                 Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego – profesor nadzwyczajny
2011-2016       Akademia Obrony Narodowej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego – adiunkt a następnie profesor AON
2007-2008       Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie – zajęcia zlecone

 

Towarzystwa naukowe i grupy badawcze

2007 –     Towarzystwo Teologów Dogmatyków (od 2017 członek zarządu TTD)
2011 –      Associazione Teologica Italiana

 

Współpraca z czasopismami

2018-       Eryda – recenzent

2018-       Dogmatic Theology Studies – recenzent

2018-       Kultura – Media – Teologia – recenzent

2018-       Kwartalnik Bellona – recenzent

2017-       Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej – recenzent

2017-       Security and Defence Quarterly – recenzent

2017-       Polish Journal of Political Science – recenzent

2017-       Chrześcijaństwo-Świat-Polityka – recenzent

2017-       Forum Teologiczne – recenzent

2016-       Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny – członek redakcji

 

Publikacje

Książki

Książki pod redakcją

 1. È già iniziata la Terza Guerra Mondiale? La Chiesa a servizio dell’uomo e della società tra la guerra e la pace, red. G. Clabrese, C. Smuniewski, Canterano-Roma 2017.
 2. Europa w dobie przemian. O wielokulturowości i bezpieczeństwie, red. C. Smuniewski, R. Kobryński, Warszawa 2016.
 3. Rodzina w lokalnych i globalnych kontekstach bezpieczeństwa, red. I. Urych, C. Smuniewski, Warszawa 2015.
 4. Chrześcijaństwo i bezpieczeństwo. Znaczenie Jana Pawła II w dyskursie polemologiczno-irenologicznym, red. T. Kośmider, K. Gąsiorek, C. Smuniewski, Warszawa 2014.
 5. Kryzys i prawda. Imperatywy przywracanego porządku, red. G. Noszczyk, C. Smuniewski, Katowice 2013.

Artykuły

 1. C. Smuniewski, Church and Pacifism. The Role of Religion in the Face of Security„Politeja”, No. 4(61), 2019.
 2. C. Smuniewski, Pacyfizm oczami chrześcijan. Przyczynek do badań nad rolą religii w procesach tworzenia bezpieczeństwa, „Teologia w Polsce” 12, 1 (2018).
 3. C. Smuniewski, M. Mazurek, K. Kochańczyk-Bonińska, On the Need of Research on the Phenomenon of a Person in the Polish Security Studies, „Journal of Defense Resources Management” Volume 9, Issue no. 2 (17), October 2018.
 4. C. Smuniewski, Verso il superamento della crisi. La teologia dell’Eucaristia e del sacerdozio di Benedetto XVI, „Teologia w Polsce” 11, 2 (2017).
 5. C. Smuniewski, The Church and Politics. Research on Polish National Security, „Polish Journal of Political Science” 2017, vol. 3, no. 3.
 6. C. Smuniewski, Wspólnota życia i miłości. Wybrane zagadnienia z teologii małżeństwa i rodziny, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 33 (2014) nr 1.
 7. C. Smuniewski, La partecipazione al sacerdozio di Cristo come partecipazione alla paternità del Padre, „Sacrum Ministerium” XIX (2013) 1.
 8. C. Smuniewski, La missione del sacerdote nel pensiero del beato don Jerzy Popiełuszko – un martire contemporaneo della Polonia, „The Person and the Challenges” 3 (2013) nr 2.
 9. C. Smuniewski, Zagadnienie pokoju w nauczaniu Jana Pawła II, „Zeszyty Naukowe AON” 2012, nr 1 (86).
 10. C. Smuniewski, Dar komunii w świetle katechez Benedykta XVI o Kościele, „Christianitas” 47/2012.
 11. C. Smuniewski, Specyfika eschatologii Jana Pawła II, “Zeszyty historyczno-teologiczne. Rocznik Zmartwychwstańców” XVIII 17-18 (2011-2012).
 12. C. Smuniewski, Kościół jako dar pośród darów Trójjedynego Boga, „Tarnowskie Studia Teologiczne” XXX/1/2011.
 13. C. Smuniewski, L’identità del sacerdote alla luce della Santissima Eucaristia, „Sacrum Ministerium” XVII (2011) 2.
 14. C. Smuniewski, Kościół w myśli błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, „Warszawskie Studia Teologiczne” XXIII/1/2010.
 15. C. Smuniewski, Komunia kościelna w świetle katechez Benedykta XVI o apostołach, „Kultura – Media – Teologia” (4) 2010.
 16. C. Smuniewski. Ofiara eucharystyczna i zbawienie nasze, „Studia Bobolanum” 3 (2008).

Rozdziały

 1. C. Smuniewski, La teologia nella riflessione sulla creazione della sicurezza, w: È già iniziata la Terza Guerra Mondiale? La Chiesa a servizio dell’uomo e della società tra la guerra e la pace, red. G. Clabrese, C. Smuniewski, Canterano-Roma 2017.
 2. C. Smuniewski, Ku identyfikacji współczesnej drogi miłośnika ojczyzny. Z badań nad tożsamością i patriotyzmem w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski, w: Powrót do Ojczyzny? Patriotyzm wobec nowych czasów. Kontynuacje i poszukiwania, red. C. Smuniewski, P. Sporek, Wydawnictwo Instytutu Nauki o Polityce, Warszawa 2017;
 3. C. Smuniewski, L’uomo tra l’inizio e la fine, tra la guerra e la pace, w: È già iniziata la Terza Guerra Mondiale? La Chiesa a servizio dell’uomo e della società tra la guerra e la pace, red. G. Clabrese, C. Smuniewski, Canterano-Roma 2017.
 4. C. Smuniewski, Człowiek i przyroda. Z badań nad tworzeniem bezpieczeństwa, w: Ekologia wyzwaniem dla teologii, J.M. Lipniak (red.), „Opera Theologiae Systematicae” t. 6, Wrocław 2016;
 5. C. Smuniewski, Czy systemy cywilizacyjno-kulturowe mogą przybierać charakter konfliktogenny? Z namysłu nad fundamentalizmem i ekstremizmem, w: Europa w dobie przemian. O wielokulturowości i bezpieczeństwie, red. C. Smuniewski, R. Kobryński, Warszawa 2016;
 6. C. Smuniewski, Na drogach krzewienia miłości Ojczyzny. Patriotyzm jako fundament bezpieczeństwa narodowego, w: Klasy mundurowe. Od teorii do dobrych praktyk, red. A. Skrabacz, I. Urych, L. Kanarski, Warszawa 2016;
 7. C. Smuniewski, Tworząc bezpieczeństwo. O potrzebie budowania kultury życia wspólnego w cywilizacji zachodniej, w: Edukacja dla bezpieczeństwa. O kształtowaniu kultury bezpieczeństwa, red. A. Skrabacz, L. Kanarski, K. Loranty, Warszawa 2015;
 8. C. Smuniewski, Aktualność kultu Najświętszego Serca Jezusa w nauczaniu św. Jana Pawła II, „Scripturae Lumen” t. 7,  Tarnów 2015,
 9. C. Smuniewski, Wprowadzenie do teorii walki cywilizacji w naukach o bezpieczeństwie, w: Metodologiczne i dydaktyczne aspekty bezpieczeństwa narodowego, red. W. Kitler, T. Kośmider, Warszawa 2015;
 10. C. Smuniewski, Wychowanie do patriotyzmu. Studium o miłości ojczyzny w oparciu o biblijną i współczesną myśl katolicką, w: Bezpieczeństwo jako problem edukacyjny, red. A. Pieczywok, K. Loranty, Warszawa 2015;
 11. C. Smuniewski, W poszukiwaniu sposobów tworzenia bezpieczeństwa. Refleksja o roli rodziny w społeczeństwie, w: Rodzina w lokalnych i globalnych kontekstach bezpieczeństwa, red. I. Urych, C. Smuniewski, Warszawa 2015;
 12. C. Smuniewski, Tożsamość – horyzont zagadnień, w: Społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa. Wybrane zagadnienia psychologii i socjologii, cz. 1, red. L. Kanarski, M. Koter, K. Loranty, I. Urych, Warszawa 2015,
 13. C. Smuniewski, Święta Faustyna Kowalska – świadek wiary i miłości Najświętszego Serca Jezusa, w: Sympozjum Kraków – Łagiewniki 14-16 czerwca 2013. „Świadkowie wiary i miłości Najświętszego Serca Jezusa”, red. J. Królikowski, E. Nosiadek, Tuchów 2014;
 14. C. Smuniewski, Aktualność kultu Najświętszego Serca Jezusa w nauczaniu bł. Jana Pawła II, w: Odnowić pamięć o miłości bożej, J. Wełna, J. Królikowski, Poznań 2014.
 15. C. Smuniewski, Aktualność kultu Najświętszego Serca Jezusa w nauczaniu bł. Jana Pawła II, w: Odnowić pamięć o miłości bożej, J. Wełna, J. Królikowski, Poznań 2014.
 16. C. Smuniewski, Człowiek w czasach pokoju i wojny. Wybrane zagadnienia z antropologii Jana Pawła II, w: Święty Jan Paweł II syn oficera Wojska Polskiego, red. A. Skrabacz, J. Dohnalik, Warszawa 2014.
 17. C. Smuniewski, Człowiek zagrożony. Perspektywa wykorzystania teologii w rozwoju nauk o bezpieczeństwie, w: Pragnę żyć! Interdyscyplinarna dyskusja o bezpieczeństwie i godności życia ludzkiego, red. P. Wójcik, M. Składanowski, T. Syczewski, J. Połowianiuk, Lublin 2014.
 18. C. Smuniewski, Kapłan i jego posługa w świetle Adhortacji Apostolskiej«Sacramentum caritatis», w: Wierzę w jednego Pana Jezusa Chrystusa. Program formacji ciągłej na Rok Wiary 2013, J. Wełna (red.), Kraków 2013, s. 68-92.
 19. C. Smuniewski, Come vincere le avversità? L’attualità del pensiero del beato Jerzy Popiełuszko nel superamento delle crisi contemporanee, w: Kryzys i prawda. Imperatywy przywracanego porządku, G. Noszczyk, C. Smuniewski (red.), „Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” nr 75, Katowice 2013.
 20. C. Smuniewski, Pamięć Kościoła, w: Dzieje Diecezji Tarnowskiej, t. 2, Instytucje i wydarzenia, red. A. Gąsior, J. Królikowski, Tarnów 2012,;
 21. C. Smuniewski, Mariologia Jana Pawła II w kontekście teologii komunii. Perspektywa eklezjologiczna, w: Pan tam jest. Jego Magnificencji Ks. Prof. Dr. hab. Ryszardowi Rumiankowi, red. Z. Godlewski, Warszawa 2011.