Dr hab. Karolina Kochańczyk-Bonińska

Fundator i prezes zarządu ORBE

e-mail: k.kochanczyk[at]inop.edu.pl

Informacje podstawowe

Wykształcenie

habilitacja – filozofia, KUL, 2020
doktorat –  filozofia, UKSW, 2008
licencjat kanoniczny –  teologia dogmatyczna, UKSW, 2005
magisterium – historii literatury wczesnochrześcijańskiej, UKSW, 2003

 

Doświadczenie projektowe

 • Koordynator po stronie INoP w projekcie pt. Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów (nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18) finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu na Trzecią Misję Uczelni
 • Wykonawca w projekcie „Polityka–religia–bezpieczeństwo. Konflikt i próby rozwiązania” w ramach Programu „Wiedza Edukacja Rozwój”, finansowanego ze środków europejskich
 • Główny wykonawca w grancie NCN: Niepoznawalność Boga jako element polemiki antyariańskiej – problematyka ontologiczna i epistemologiczna wg. Umowa nr UMO-2013/11/B/HS1/04140
 • Wykonawca w grancie NPRH: Źródła wczesnochrześcijańskie. Kontynuacja polskiej edycji w ramach serii wydawniczej „Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy” wg umowy rej 22H 16 0387 84
 • pełnomocnik Dziekana ds. projektów badawczych (WBN, Aszwoj.)

DLA MEDIÓW

OBSZARY TEMATYCZNE
Polityka naukowa
Filozofia patrystyczna
Filozofia praktyczna
Doradztwo społeczne

POBIERZ
PAKIET MEDIALNY

PROFIL NAUKOWY

Doświadczenie akademickie

2018–            Uniwersytet Warszawski, WNPiSM – zatrudnienie w projekcie

2016–2018    Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego – adiunkt w Instytucie Nauk Humanistycznych i Społecznych (Katedra Filozofii i Socjologii)

2015–2017    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, WNHiS  adiunkt w w Instytucie Nauk Historycznych (Katedra Historii Starożytnej)

2009–2014    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, WNHiS  adiunkt w w Instytucie Nauk Historycznych (Katedra Wczesnochrześcijańskiej Literatury Greckiej)

2005–2009    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, WNHiS – asystent w Instytucie Nauk Historycznych (Katedra Wczesnochrześcijańskiej Literatury Greckiej)

 

Towarzystwa naukowe i grupy badawcze

– American Philosophical Practitioners Association

– Association Internationale d’Études Patristique

– International Society for Neoplatonic Studies

– Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL

– Sekcja Patrystyczna przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski

 

Redakcje czasopism i serii naukowych

2018-              Studia Pelplińskie redaktor techniczny

2017-              Polish Journal of Political Science – redaktor

2009-            Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy – zastępca redaktora serii

2009-            Studia Antiquitatis Christianae – członek rady naukowej serii

 

Publikacje

Książki

 1. T. Stępień, K. Kochańczyk-Bonińska, Unknown God, Known in His Activities Incomprehensibility of God during the Trinitarian Controversy of the 4th Century, Berlin 2018.
 2. K. Kochańczyk-Bonińska, Problemy etyczne we współczesnym świecieWarszawa 2019.

Książki pod redakcją 

 1. Jacek Salij OP. Dzieła  wybrane. Święty Augustyn, red. K. Kochańczyk – Bonińska, Warszawa 2020.
 2. Imperia śródziemnomorza – czynniki warunkujące ich powstanie, rozwój i upadek (Egipt, imperium Aleksandra Macedońskiego, Imperium Romanum, Bizancjum), red. K. Kochańczyk – Bonińska, L. Misiarczyk, T. Skibiński, Warszawa 2016.
 3. Religie w świecie śródziemnomorskim, red. K. Kochańczyk – Bonińska, L. Misiarczyk, Warszawa 2014.
 4. Salwian z Marsylii, Dzieła wszystkie, red. T. Kołosowski, M. Przyszychowska, K. Kochańczyk – Bonińska, Warszawa 2010.

Podręczniki dla studentów

 1. Kochańczyk-Bonińska, Pierwsi chrześcijanie wobec państwa i władzy, Warszawa 2020.
 2. Kochańczyk-Bonińska, Kościół późnego antyku wobec państwa i władzy, Warszawa 2020.

Artykuły

 1. C. Smuniewski, K. Kochańczyk-Bonińska, K. Majka, Assumptions for the project Implementation of the educational programme ‘Politics-Religion-Security. Conflict and attempts to resolve it’ basing on international cooperation, „Polish Journal of Political Science” 2020, vol. 6, no. 1.
 2. C. Smuniewski, M. Mazurek, K. Kochanczyk, On the Need of Research on the Phenomenon of a Person in the Polish Security Studies, JoDRM (2018), 93-108.
 3. K. Kochańczyk-Bonińska, The Role of Natural Theology and Its Sources in the Anti-Eunomian Discourse Concerning Comprehensibility of God, Seminare, 38 n 4 (2017), 49-56.
 4. K. Kochańczyk-Bonińska, Basil the Great Contra Eunomius and His Thesis – the State of Research,Studia Pelplińskie LI (2017), 189-201.
 5. K. Kochańczyk-Bonińska, Basil the Great’s References to Eunomius, Vox Patrum 37, (2017) t.68, 119-128.
 6. K. Kochańczyk-Bonińska, Odpowiedzialność człowieka za świat stworzony według Maksyma Wyznawcy, Verbum Vitae nr 31 (2017), 269-181.
 7. K. Kochańczyk-Bonińska, The Concept of the Cosmos according to Basil the Great’s On the Hexaemeron, Studia Pelplińskie XLIX (2016), 161-170.
 8. K. Kochańczyk-Bonińska, M. Przyszychowska, Incomprehensibility of God and the Trinitarian Controversy of the Fourth Century, Vox Patrum 24 (2014) t. 61, s. 239 – 247.
 9. K. Kochańczyk-Bonińska, Wpływ herezji chrystologicznych na kształtowanie się antropologii Ojców Kościoła na przykładzie Maksyma Wyznawcy; The Polish Journal of the Arts and Culture Nr 5 (2/2013), s. 105 – 113.
 10. K. Kochańczyk-Bonińska, Ontyczne podstawy przebóstwienia człowieka w nauczaniu św. Maksyma Wyznawcy, Seminare, 34 (2013), 285 – 294.
 11. K. Kochańczyk-Bonińska, Ontyczne konsekwencje grzechu Adama w ujęciu Maksyma Wyznawcy, Vox Patrum 33 (2013) t. 59, s. 295 – 302.
 12. K. Kochańczyk-Bonińska, Śmierć i ostateczne przeznaczenie człowieka w ujęciu Maksyma Wyznawcy, Vox Patrum, 30 (2010) t. 55, s. 293 – 305.
 13. K. Kochańczyk-Bonińska, Perychoreza natur w ujęciu Maksyma WyznawcySeminare, 27 (2010), s. 223-232.
 14. K. Kochańczyk-Bonińska, Maksym Wyznawca o powstaniu duszy – Ambigua ad Iohannem 42, Seminare, 26 (2009), s. 279 – 283.
 15. K. Kochańczyk-Bonińska, Traktat Jana Chryzostoma „O wychowaniu dzieci” i jego stosunek do traktatu „O wychowaniu dzieci” Pseudo – Plutarcha, Vox Patrum 29 (2009) t. 53-54, s. 393 – 406.
 16. K. Kochańczyk-Bonińska, Problematyka cierpienia w pismach św. Jana Chryzostoma powstałych na wygnaniu, Studia Pelplińskie XXXVIII (2007), s. 15 – 32.

Rozdziały

 1. K. Kochańczyk-Bonińska, Nemesius of Emesa on the Philosophical Concepts of Providence, [w:] Wiener Patristische Tagungen VIII, Verlagsanstalt Tyrolia, Insbruck 2019.
 2. K. Kochańczyk-BonińskaSaloi – święci szaleńcy Chrystusa. Próba charakterystyki zjawiska i jego związków z tradycją cynicką [w:] Inność? Obcość? Norma?, red. K. Zakrzewska, Warszawa 2018, s. 73-84.
 3. K. Kochańczyk-Bonińska, Rozróżnienie na kobietę i mężczyznę a powrót do stanu pierwotnego według Grzegorza z Nyssy i Maksyma Wyznawcy [w:] Credo Domine adiuva incredulitatem meam. Księga pamiątkowa dedykowana o.prof. J. Salijowi, Kraków 2017, s. 235-247.
 4. K. Kochańczyk-Bonińska, The philosophical basis of Maximus’ concept of sexes. The reasons and purposes of the distinction between man and woman, [w:]Maximus The Confessor As A European Philosopher , ed. S. Mitraleksis, G. Steiris, M. Podbielski, S. Lalla, Eugene 2017, s. 229-240.
 5. K. Kochańczyk-Bonińska, From Democritus to Early Christian Liturgy – How Was the Motif of a Man as a Microcosm Developing?,[w:]Interactions in the History of Philosophy II, ed. Burcin Ercan, Istambul 2015, s. 47 – 55.
 6. K. Kochańczyk-Bonińska, Ciało grzeszne – ciało chwalebne. Stosunek pierwszych chrześcijan do ludzkiej cielesności, [w:]Ciało człowieka w refleksji humanistycznej, red. M. Żmudzka-Brodnicka, M. Brodnicki, Gdańsk 2013, s. 259 – 267.
 7. K. Kochańczyk-Bonińska, Composition of Body and Soul and Two Natures of Christ. Leonce of Byzance and Maximus the Confessor, [w:] Interactions in The History of Philosophy, ed. Efe Duyan, Ayse Gungor, Istambul 2013, s. 56 – 62.
 8. K. Kochańczyk-Bonińska, Miejsce i rola patrologii wśród współczesnych dyscyplin naukowych, [w:] Sobór Watykański II w służbie wiary w kontekście pontyfikatu Jana Pawła II. Seria: Sympozja IPJPII, red. ks. Z. Struzik, Warszawa 2013, s. 43 – 51.
 9. K. Kochańczyk-Bonińska, Teologia inkarnacji słowa w ujęciu Maksyma Wyznawcy[w:] Wczesne chrześcijaństwo a religie, red. I.S. Ledwoń, Lublin 2012, s. 539 – 554.

Tłumaczenia

 1. J. Chryzostom, Kto sam sobie nie szkodzi, temu nikt zaszkodzić nie może, tłumaczenie z języka greckiego i opracowanie [w:] Bóg i zło. Pisma Bazylego Wielkiego, Grzegorza z Nyssy i Jana Chryzostoma, wstęp, przypisy i przewodnik tematyczny Marie-Hélène Congourdeau; teksty greckie tłumaczyli Karolina Kochańczyk, Józef Naumowicz, Marta Przyszychowska ; wyd. polskie oprac. J. Naumowicz. Kraków 2004, s. 93 – 129.
 2. K. Kochańczyk-Bonińska, Opusculum de anima, Vox Patrum, (2020) t. 75, s. 567-590.

Recenzje

 1. The Architecture of the Cosmos. St. Maximus the Confessor. New Perspective- review,International Journal of the Platonic Tradition, Volume 11 (2017), Issue 2, 240-242.
 2. The Oxford Handbook of Maximus the Confessor, red. P. Allen, B. Neil, Oxford University Press 2015, ss. 611, Studia Pelplińskie (2015)
 3. Grzegorz z Nyssy, O tytułach Psalmów, wstęp, tłum. i przypisy M. Przyszychowska, ŹMT 72, Kraków 2014, Vox Patrum, t.61 (2014).
 4. Maksym Wyznawca – itinerarium mentis, itinerarium vitae(Bogna Kosmulska, Historyczne i doktrynalne uwarunkowania rozwoju myśli Maksyma Wyznawcy, Wydawnictwo Campidoglio, Warszawa 2014), Studia z filozofii Boga, religii i człowieka, red. J. Sochoń, J. Grzybowski, t.6, Warszawa 2014.
 5. M. Przyszychowska, Wszyscy byliśmy w Adamie. Jedność ludzkości w Adamie w nauczaniu Ojców Kościoła, Poznań 2013, Vox Patrum, t. 59 (2013).

Teksty popularyzatorskie

 1. K. Kochańczyk-Bonińska, Stoicki spokój prześladowanego biskupa, Teologia Polityczna.
 2. K. Kochańczyk-Bonińska, Istota złożona i pośrednik stworzenia. Z antropologii Maksyma Wyznawcy, Teologia Polityczna.
 3. K. Kochańczyk-Bonińska, Jezus Chrystus – kosmiczny Logos Maksyma Wyznawcy, Teologia Polityczna.

W druku

 1. Bazyli Wielki, Przeciw Eunomiuszowi, tłum. i opracowanie w: Eunomiusz i jego adwersarze, red. K. Kochańczyk-Bonińska, Warszawa 2021.
 2. K. Kochańczyk-Bonińska, Argument z natury języka w sporze Bazylego Wielkiego z Eunomiuszem o możliwość poznania Boga, Warszawa.