Poszukujemy partnera do projektu

Fundacja Instytut Nauki o Polityce ogłasza otwarty nabór partnera ponadnarodowego do wspólnego przygotowania i realizacji projektu ogłoszonego przez Centrum Projektów Europejskich Konkursie (nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/20) na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem konkursowym w języku angielskim oraz w języku polskim.